tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị tổng kết công tác của Bộ Công nghiệp (22-1-1960)
Nǎm qua nói chung các mặt công tác và thǎm dò đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước. Công tác tổ chức và lãnh đạo, công tác xây dựng và các mặt công tác khác đều có tiến bộ, công nghiệp địa phươ…