tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị đại biểu những người tích cực trong phong trào vǎn hoá quần chúng (11-2-1960)
Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và vǎn hoá. Vì sao không nói phát triển vǎn hoá và kinh tế? Tục ngữ ta có câu: Có thực mới vực được đạo; vì thế kinh tế phải đi trước. Như…