tennguoidepnhat.net
Tốt (9-3-1960)
Chúng ta thi đua làm nhiều, làm nhanh là cốt tǎng nhanh mức sống của nhân dân lao động và tǎng nhanh tích luỹ để xây dựng công nghiệp, mở mang kinh tế. Cho nên NHIềU, NHANH phải đi đôi với TốT, Rẻ.…