tennguoidepnhat.net
Chế độ nào, thanh niên ấy (30-3-1960)
Ngày 17 tháng 1 nǎm 1960, chiếc thuyền nhỏ chở bốn thuỷ thủ trẻ tuổi Liên Xô (Digansin, Palốpxki, Criútcốpxki, Phêđôtốp), bốn người thuộc ba dân tộc, đều mới vào bộ đội bị bão to cuốn ra khơi Thái …