tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Đại hội thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa (17-3-1960)
Khi gặp gỡ thanh niên như thế này, Bác cảm thấy như mình trẻ lại. Khi xem lại bước tiến của thanh niên thuộc những thế hệ khác nhau thì trong lòng vui mừng. Ví dụ: – Từ nǎm 1915 đến 1930 là t…