tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Đại hội chiến sĩ thi đua công nghiệp (11-3-1960)
Nǎm 1957, trong phong trào thi đua của Bộ Công nghiệp đã nảy nở 100 tổ sản xuất tiên tiến, 800 chiến sĩ thi đua, 4.000 lao động tiên tiến. Nǎm 1958, có 260 tổ sản xuất tiên tiến, gần 1.350 chiến sĩ…