tennguoidepnhat.net
Lênin và thi đua xã hội chủ nghĩa (25-4-1960)
Lênin nói: Chủ nghĩa xã hội là do quần chúng nhân dân tự mình xây dựng nên. Và: một trong những nhiệm vụ cǎn bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa là phải nâng nǎng suất lao động cao hơn nǎng suất của…