tennguoidepnhat.net
Lời tiễn Chủ tịch Hátgi Lêsi (18-6-1960)
Thưa đồng chí Chủ tịch Hátgi Lêsi thân mến, Thưa đồng chí Liri Bêlisôva thân mến, Thưa các đồng chí trong Đoàn đại biểu Anbani thân mến, Thưa các đồng chí và các bạn, Đồng chí Chủ tịch Lêsi, đồng c…