tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Đại hội đảng bộ các cơ quan Chính, dân, Đảng trung ương (1960)
Thảo luận các vǎn kiện Đại hội Đảng là một dịp học tập tiến bộ. Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ cần cǎn cứ vào những vǎn kiện đó, liên hệ với công tác thực tế của mình, để nâng cao tư tưởng, ý thức tổ ch…