tennguoidepnhat.net
Tuổi tác càng cao, lòng yêu nước càng lớn (1-10-1960)
Truyền thống “Điện Diên Hồng” là truyền thống yêu nước vẻ vang chung của dân tộc ta và riêng của các cụ phụ lão ta. Mỗi khi có việc quan hệ lớn đến nước nhà nòi giống, thì các cụ không …