tennguoidepnhat.net
Thư khen tỉnh Hoà Bình, tỉnh miền núi đầu tiên xoá xong nạn mù chữ (17-1-1961)
Thân ái gửi đồng bào vàcán bộ tỉnh Hoà Bình, Tôi rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ gửi lời khen ngợi tỉnh nhà, là tỉnh miền núi đầu tiên đã xoá xong nạn mù chữ. Trước đây, dưới chế…