tennguoidepnhat.net
Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đoàn kết, đấu tranh, thắng lợi (17-12-1960)
Các đại biểu của 81 đảng cộng sản và công nhân họp ở Mátxcơva đã nhất trí thông qua một bản Tuyên ngôn. Bổ sung và phát triển nội dung của bản Tuyên ngôn nǎm 1957, Tuyên ngôn này là cương lĩnh cách…