tennguoidepnhat.net
Một hợp tác xã không gương mẫu (25-1-1961)
Tuần trước, báo Nhân dân đã nêu Đại Phong là một hợp tác xã gương mẫu, để các nơi học tập những kinh nghiệm tốt của nó. Hôm nay, xin nêu T.B. (huyện ứng Hoà, tỉnh Hà Đông) là một hợp tác xã không g…