tennguoidepnhat.net
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Xênêgan (3-4-1961)
Kính gửi Ngài Lêôpôn Xêđa Xengo, Tổng thống nước Cộng hoà Xênêgan, Đácca Nhân dịp chúc mừng Quốc khánh lần thứ nhất nước Cộng hoà Xênêgan, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân ch…