tennguoidepnhat.net
Điện mừng nhân dịp Quốc khánh nước Nêpan (18-2-1961)
Kính gửi Quốc vương Mahenđra, Nêpan, Cátmanđu Nhân dịp kỷ niệm lần thứ mười Ngày Quốc khánh của nước Nêpan, thay mặt nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Ngài và nhân dân Nêpan l…