tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ thanh tra toàn miền Bắc (6-2-1961)
Thanh tra là một nhiệm vụ vẻ vang và quan trọng; nó theo dõi, xem xét việc chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ. Ưu điểm của công tác thanh tra trong …