tennguoidepnhat.net
Vài ý kiến về “phong trào Duyên Hải” (15-5-1961)
Phong trào học tập Duyên Hải và thi đua với Duyên Hải đang phát triển mạnh ở các xí nghiệp và công trường. Đó là một điều rất tốt. Vì sao, cũng những máy móc ấy và những công nhân ấy, trước kia thì…