tennguoidepnhat.net
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Tôgô (28-4-1961)
Kính gửi Ngài Xinvanuýt Ôlempiô, Tổng thống nước Cộng hoà Tôgô, Lômê Nhân dịp chúc mừng Quốc khánh lần thứ nhất của nước Cộng hoà Tôgô, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ C…