tennguoidepnhat.net
Cách mạng Trung Quốc và cách mạng Việt Nam (1-7-1961)
Cách mạng Tháng Mười Nga thành công làm chấn động cả thế giới. Chủ nghĩa Mác-Lênin bắt đầu truyền đến Trung Hoa, nước to nhất thế giới mà bọn đế quốc gọi một cách khinh miệt là “con sư tử mê …