tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện với nhân dân đảo Cô Tô (Hải Ninh) (9-5-1961)
Để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, cần làm tốt mấy việc sau đây: – Về sản xuất nông nghiệp, cần làm công tác thuỷ lợi tốt, làm phân bón nhiều, chọn giống tốt, cày …