tennguoidepnhat.net
Trả lời phóng viên thường trú của báo Nhân đạo tại Hà Nội (2-9-1961)
Hỏi: Thưa đồng chí Chủ tịch, 16 nǎm trước nhân danh Chính phủ lâm thời (35) , đồng chí tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Để bảo vệ chính quyền của mình, nhân dân Việt Nam đã đấu tr…