tennguoidepnhat.net
Điện gửi Hội nghị các nước trung lập (3-9-1961)
Kính gửi Hội nghị những người đứng đầu các nước trung lập ở Bengrát, Thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi gửi đến Hội nghị và các vị đứng đ…