tennguoidepnhat.net
Các nước xã hội chủ nghĩa châu Á và các vấn đề của châu Á (20-11-1961)
Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhờ sự thắng lợi của Liên Xô, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới ngày càng phát triển, phong trào độc lập dân tộc ngày càng lên cao, hệ thống thuộc địa ngày cà…