tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu nǎm (9-12-1961)
Chúng tôi, đồng chí Khai và hai đồng chí Uỷ viên Trung ương ở địa phương là Đồng chí Đồng và đồng chí Mân, rất sung sướng thay mặt Trung ương Đảng đến hỏi thǎm các đồng chí. Nhân đây, tôi xin nhắc …