tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện tại Hội nghị chuyên đề sinh viên quốc tế họp tại Việt Nam (33) (1-9-1961)
Tôi thay mặt Đảng và Chính phủ chúng tôi thân ái hoan nghênh các đại biểu. Nhân dịp này, tôi muốn nói chuyện tóm tắt với các đồng chí tình hình của thế hệ thanh niên già ở Việt Nam cách đây 16 nǎm …