tennguoidepnhat.net
Vì sao? (8-4-1962)
Nhiều bạn đọc hỏi: Hiện nay ở Giơnevơ đại biểu 17 nước đang họp bàn giải trừ quân bị. Vì sao đại biểu Mỹ cứ một mực cù nhằng, không chịu bàn bạc một cách thiết thực ? Xin trả lời tóm tắt như sau: V…