tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện tại Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (khoá III) (16-4-1962)
Các đồng chí, Nướcta: ở về xứ nóng, khí hậu tốt, Rừng vàng biển bạc, đất phì nhiêu. Nhân dân dũng cảm và cần kiệm, Các nướcanh em giúp đỡ nhiều. Thế là chúng ta có đủ cả ba điều kiện thuận lợi &#82…