tennguoidepnhat.net
Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam DCCH qua ảnh
– Ngày Độc lập huy hoàng 2/9/1945, Chính phủ Cách mạng Lâm thời nước Việt Nam DCCH ra mắt nhân dân Việt Nam trong sự chào đón nô nức. Nhưng sau độc lập là bộn bề công việc, và Chính phủ non …