tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước (24-7-1962)
Các đồng chí, Nhân dân ta vốn có truyền thống giàu lòng yêu nước, cần cù, tiết kiệm và luôn luôn sẵn sàng hy sinh tất cả để phục vụ Tổ quốc. Cho nên, mỗi khi cách mạng cần đến sức người, sức của th…