tennguoidepnhat.net
Diễn vǎn chào mừng bà Tổng thống Hactini Xucácnô (20-9-1962)
Kính thưa Bà Tổng thống Háctini Xucácnô, Thưa các vị cùng đi trong Đoàn, Thưa các bạn, Trước hết, tôi nhiệt liệt hoan nghênh Bà đến thǎm Việt Nam. Nǎm 1959, tôi và các đồng chí trong Đoàn tôi có hâ…