tennguoidepnhat.net
Lời giới thiệu Tập 11
Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 11, bao gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1-1963 đến tháng 12-1965. Các tác phẩm trong tập này phản ánh đầy đủ và sinh động tư tưởng của Chủ tị…