tennguoidepnhat.net
Bài nói với cán bộ và đồng bào tỉnh Hà Đông (30-1-1963)
Nǎm mới Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến thǎm hỏi đồng bào tỉnh nhà đồng thời nhắc nhủ đồng bào chống hạn. Công việc cấp bách trước mắt hiện nay là ra sức chống hạn. Tỉnh ta có 8 huyện…