tennguoidepnhat.net
Trả lời ông W.Bớcsét, phóng viên của tuần báo Mỹ Người bảo vệ dân tộc và tuần báo Angiêri Cách mạng châu Phi (8-8-1963)
Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết ý kiến nhận xét về tình hình miền Nam Việt Nam hiện nay ? Trả lời: Chế độ Ngô Đình Diệm và bọn can thiệp Mỹ, đang tiến hành một cuộc chiến tranh man rợ để giết hại đồng b…