tennguoidepnhat.net
Lời phát biểu trong buổi tiễn Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ (16-5-1963)
Thưa đồng chí Lưu Chủ tịch thân mến, Thưa đồng chí Trần Nghị thân mến, Thưa các đồng chí và các bạn thân mến, Hôm nay, tiễn đưa Lưu Chủ tịch và các đồng chí lên đường về nước, lòng chúng tôi lưu lu…