tennguoidepnhat.net
Trả lời phóng viên báo Sự thật và đài phát thanh Mátxcơva (3-1-1964)
– Sự kiện nổi bật nhất trong nǎm qua là: đế quốc Mỹ càng thất bại trong âm mưu gây chiến. Phong trào giải phóng dân tộc càng thêm nhiều thắng lợi, thêm nhiều nước thoát khỏi ách thống trị của…