tennguoidepnhat.net
Trả lời Chủ nhiệm báo Tin tức hôm nay – Cuba (4-2-1964)
Hỏi: Đảng Lao động Việt Nam thành lập từ bao giờ và trong những điều kiện nào? Trả lời: Bị đế quốc và phong kiến áp bức, bóc lột tàn tệ. Được Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại chỉ cho con đường giải …