tennguoidepnhat.net
Thanh niên anh hùng Lý Tự Trọng (26-3-1964)
Nǎm 1925, “Hội Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí” thành lập ở Quảng Châu. Mục đích của Hội là chuẩn bị điều kiện để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản. Hội đã quyết định bồi dưỡng mộ…