tennguoidepnhat.net
Thư gửi Đại hội hợp tác xã và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến vùng đồng bằng miền Bắc (13-1-1964)
Trong mấy nǎm qua công tác hợp tác hoá cả miền xuôi và miền núi đều có tiến bộ khá. Hiện nay có gần 30% hợp tác xã tiên tiến. Thế là tốt. Các hợp tác xã và đội sản xuất tiên tiến đang làm đầu tàu t…