tennguoidepnhat.net
Lời viết cho Bảo tàng Xôviết Nghệ – Tĩnh (3-2-1964)
Nǎm 1930-1931, khi Đảng ta ra đời, một phong trào lớn mạnh đã dâng lên trong cả nước, mà đỉnh cao nhất là Xôviết Nghệ – Tĩnh. Xôviết Nghệ – Tĩnh là chính quyền cách mạng đầu tiên của cô…