tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị cán bộ phụ nữ miền núi (19-3-1964)
Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái hoan nghênh các đại biểu của Hội nghị cán bộ phụ nữ miền núi. Ngày trước, hồi còn có Tây, Nhật và vua, quan, đàn bà con gái các dân tộc bị chúng áp…