tennguoidepnhat.net
Điện mừng (17-7-1964)
Kính gửi đồng chí A. Micaian, Chủ tịch Chủ tịch đoàn Xôviết tối cao Liên Xô, Mátxcơva Nhân dịp đồng chí được cử giữ chức vụ Chủ tịch Chủ tịch đoàn Xôviết tối cao Liên Xô, tôi xin chân thành chúc mừ…