tennguoidepnhat.net
Ủng hộ cuộc đấu tranh của người Mỹ (28-7-1964)
Người Mỹ đây là người Mỹ da đen. Mỹ tự xưng là một nước “tự do nhất” trên thế giới. Hiến pháp Mỹ mở đầu bằng câu: Người ta ai cũng có quyền bình đẳng và tự do. Tuy vậy, hiện nay hơn 20 …