tennguoidepnhat.net
Diễn vǎn trong buổi tiễn Tổng thống Môđibô Câyta (22-10-1964)
Thưa Tổng thống Môđibô Câyta và bà Tổng thống thân mến, Thưa các vị cùng đi với Tổng thống, Thưa các đồng chí và các bạn, Hôm nay, Tổng thống Môđibô Câyta và các vị khách quý Mali kết thúc cuộc đi …