tennguoidepnhat.net
Trả lời thư của các đảng phái dân chủ, các nhân sĩ dân chủ không đảng phái và Hội liên hiệp công thương Trung Quốc (11-2-1965)
Kính gửi: – Uỷ ban cách mạng Quốc dân đảng, – Hội đồng minh dân chủ, – Hội kiến quốc dân chủ, – Hội xúc tiến dân chủ, – Hội liên hiệp công thương và các nhân sĩ dân ch…