tennguoidepnhat.net
Tổ chức ngày tết tiết kiệm và vui tươi (21-1-1965)
Có thể nói rằng Đằng Hải (huyện Hải An thuộc Hải Phòng) là một trong những xã gương mẫu. Nǎm 1963 trở về trước – Hễ đến ngày Tết thì Đằng Hải ít ra cũng giết hơn 200 con lợn. Cộng vào đó, hơn…