tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị phổ biến kế hoạch Nhà nước nǎm 1965 (19-1-1965)
Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái hỏi thǎm các đồng chí đại biểu. Mấy hôm nay, các đồng chí đã kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch Nhà nước nǎm ngoái, bàn nhận những chỉ tiêu về kế ho…