tennguoidepnhat.net
Trả lời phỏng vấn của đồng chí G.A.Giucốp, phóng viên báo – Liên Xô (18-6-1965)
Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết ý kiến về ý nghĩa cuộc đấu tranh của quân và dân Việt Nam chống bọn xâm lược Mỹ. Trả lời: Cuộc đấu tranh của quân và dân Việt Nam hiện nay là cuộc chiến tranh yêu nước ch…