tennguoidepnhat.net
Hai ngày kỷ niệm vẻ vang (9-5-1965)
Mồng 7-5, kỷ niệm đại thắng Điện Biên Phủ của nhân dân ta. Mồng 9-5, kỷ niệm đại thắng của Liên Xô cùng các đồng minh đánh tan lực lượng phát xít Đức – ý – Nhật. Hơn 20 nǎm trước đây, t…