tennguoidepnhat.net
Điện mừng Hội nghị tổ chức thống nhất châu Phi (20-10-1965)
Kính gửi Hội nghị những vị đứng đầu các nước trong Tổchức thống nhất châu Phi, Acra Nhân dịp các vị họp Hội nghị, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh c…