tennguoidepnhat.net
Điện mừng sinh nhật đồng chí A.Micaian (22-11-1965)
Kính gửi đồng chí A.Micaian, Chủ tịch Chủ tịch đoàn Xôviết tối cao Liên Xô, Nhân dịp mừng lần thứ 70 ngày sinh của đồng chí, tôi xin gửi tới đồng chí lời chúc mừng nhiệt liệt nhất. Chúc đồng chí lu…